www.nederlanders.fr

Het netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk

De waanzin omtrent de luchtvervuiling

I Inleiding

Nee, ik beweer hier niet dat er geen luchtvervuiling is, noch dat deze niet zeer gevaarlijk is voor onze gezondheid. Ik durf hier wel te beweren dat veel maatregelen die tegen de luchtvervuiling worden getroffen slechts schijnoplossingen zijn: Besluitvorming naar de waan van de dag. Politieke besluitvorming die niet door de wetenschap wordt ondersteund, en die slechts wordt uitgevoerd om “het volk” tevreden te stellen.  Economische belangen staan voorop en moeilijke internationale maatregelen worden op de lange baan geschoven.

II Onze mobiliteit

Mobiliteit is een verworven recht. Ook de “kleine” man rijdt nu auto en gaat op vakantie met het vliegtuig. De wegen raken verstopt en de luchtkwaliteit in de steden wordt gevaarlijk voor de gezondheid. Hoewel de auto als melkkoe wordt gezien, durft geen enkele regering het aan de auto tegen te werken.

III Mobiliteit per auto

Iedereen rijdt tegenwoordig auto en men maakt er ook steeds meer kilometers mee.  Groene partijen zeggen dat aanleg van extra wegcapaciteit niet helpt. Dat is natuurlijk onzin. Er is natuurlijk een grens aan de mobiliteit. Als iedereen een auto heeft is de grens aan het maximum aantal auto’s dat tegelijkertijd op de weg kan zijn, bereikt. Je kunt immers niet tegelijkertijd in twee auto’s rijden. Een chauffeur van een vrachtwagen kan niet tegelijkertijd een personenauto besturen.  Er komt dus een tijd dat het maximaal aantal auto’s op de weg is bereikt. Maar dat is slechts één deel van het probleem. Als ik het filenieuws beluister, wordt het merendeel van de files veroorzaakt door ongelukken. Als je dat aantal ongelukken significant omlaag kunt brengen heb je dus een groot deel van het fileprobleem opgelost. Dank zij de techniek worden auto’s steeds meer zelfdenkende en reagerende machines.  Dode hoek bewaking, automatische wegvakbeheersing, adaptieve snelheidscontroles , automatisch herkenning van bewegwijzering, navigatiesystemen, en uiteindelijk zelfstandig rijdende auto’s kunnen dit aantal ongelukken sterk terugdringen. Afgezien dat dit veel schade aan auto’s en verwonding van mensen voorkomt, dringt dit ook de luchtvervuiling sterk terug. Helaas weten veel automobilisten niet eens welke veiligheidsvoorzieningen ze aan boord hebben en worden ze ook te weinig gebruikt.
Maar de voertuigen zelf vervuilen natuurlijk ook.

III A Vervuiling door auto’s

Ik ga hier nog niet in op de vervuiling door de productie en de recycling (of het gebrek er aan) van auto’s en de gebruikte brandstoffen, maar op de vervuiling door het gebruik van auto’s.
Met de ngo Transport & Environment op kop, dringen heel wat verenigingen erop aan dat Europa zich buigt over het fijnstof van banden en remmen. Zij schatten namelijk dat tegen 2030 zo’n 90 procent van het fijnstof zal komen van het schuren van remblokjes tegen de schijven en van slijtende banden. Maar ook de slijtage van het wegdek levert fijnstof op1.
Men schat in dat momenteel 80% van het fijnstof dat door het autoverkeer wordt veroorzaakt door banden en remmen2 .
Dus eigenlijk praten we bij de uitstoot van motoren maar over 20% van het probleem van de uitstoot van fijnstof door auto’s. Waarom dan alle aandacht gericht op de uitstoot van motoren? Ik denk omdat deze uitstoot goed zichtbaar was. Wie kent niet de walmende vrachtwagens en bussen. En wie kent niet het zwarte wolkje dat bij het gasgeven de uitlaat van een diesel  verlaat?  Dat daar al lang maatregelen tegen zijn genomen die ook daadwerkelijk effect sorteren, deert de overheid niet.  Het is een gemakkelijk aan te wijzen boosdoener. De overheid klopt zich op de borst en roept;” Zie hoe wij maatregelen durven nemen!”  Dat dit slechts 20% van de directe fijnstofemissie van het verkeer betreft, daar rept niemand over. En niemand die wat zegt of durft te zeggen dat er ook andere emissiebronnen zijn. Het verkeer is al lang de gebeten hond en een gemakkelijk slachtoffer.

 En dan hebben we het nog niet over andere oorzaken van fijnstof. De fijnstofemissie door het stoken van hout of pellets, nota bene een biobrandstof,  is de fijnstofemissie van het verkeer al voorbij. Ter vergelijking: 2 uur de open haard of vier uur de houtkachel laten branden, zorgt voor evenveel fijnstof als een auto die van Eindhoven naar Wenen rijdt (ca. 1100 km)3.

Elektrische motoren stoten geen fijnstof of schadelijke gassen uit. Dat is duidelijk. Benzine- en dieselmotoren daarentegen wel. En ook al is het maar een klein deel van het probleem; juist in de steden veroorzaakt het problemen.

Uit praktijktesten van de Duitse mobiliteitsclub ADAC blijkt dat zelfs moderne benzinemotoren met directe injectie probleem hebben met fijnstof. Voor de test werden de emissies van en VW Golf 1.2 TSI (ecoscore 69 à 70)10 en een BMW 116i (ecoscore 69) in verschillende meetcycli geanalyseerd. Opmerkelijk was dat de uitstoot van fijnstof van deze benzinemotoren de wettelijke eisen overschrijden die gelden voor dieselauto's! De metingen werden uitgevoerd door de ADAC in opdracht van de Duitse milieuorganistaie Deutsche Umwelthilfe en Verkehrsclub Deutschlands (VCD). “Dit resultaat is niet verrassend voor deskundigen en bevestigt de weinige resultaten die tot nu toe werden gepubliceerd.” stelt men bij ADAC4, 5.
Met andere woorden de dieselmotoren zijn op het gebied van fijnstof en CO2  schoner dan benzinemotoren. In de komende Europese milieueisen moeten benzinemotoren dan ook worden uitgerust met een roetfilter.
Maar het probleem met motoren die draaien op fossiele brandstof is dat de uitstoot aan NOx toeneemt naarmate het rendement van de motoren toeneemt. En omdat het rendement van dieselmotoren groter is dan die van benzinemotoren wordt de winst aan CO2 uitstoot teniet gedaan door de uitstoot van NOx .  Waar CO2 een broeikasgas is, is het niet giftig. NOx is geen broeikasgas, maar wel giftig.

 

Uit bovenstaande grafiek6 blijkt dat de norm voor de uitstoot van NOx door dieselmotoren die van de benzinemotoren nadert. Er zijn momenteel twee technieken om de NOx uitstoot van dieselmotoren  terug te dringen.

De eerste is de EGR (Exhaust Gas Recirculation). Exhaust Gas Recirculation (EGR) is gebaseerd op een zeer eenvoudig principe: een deel van de uitlaatgassen wordt in de uitlaat opgevangen, gekoeld en opnieuw vermengd met de inlaatlucht, die in de cilinders gaat. Dit vermindert de NOx-uitstoot op twee manieren: ten eerste is minder zuurstof aanwezig in de cilinder om te reageren met stikstof; ten tweede heeft het nieuwe mengsel een hogere warmtecapaciteit, wat betekent dat het meer energie nodig heeft om tot eenzelfde temperatuur op te warmen. De temperatuur in de verbrandingskamer wordt dus minder hoog, wat ook leidt tot minder NOx-vorming.

Hoewel de EGR-technologie de NOx-vorming nooit tot nul zal herleiden, kunnen toch belangrijke reducties bereikt worden. Een groot voordeel is dat de nodige aanpassingen aan het voertuig eerder kleine ingrepen zijn. Het is dus goedkoper. De “sjoemel” diesels waren met deze techniek uitgerust. Het nadeel van deze techniek is dat de prestaties van de motoren omlaag gaan. Dat is ook de algemene klacht van VW bezitters na de rectificatie van de “sjoemeldiesel”. “Logisch” dus dat autofabrikanten de uitstoot afstemde op het meetbereik en de meetmethodes van de controlediensten. Bovendien hadden ze zelf een grote vinger in de pap bij de totstandkoming van die meetmethodes.  Maar iedereen wist al heel lang dat het door de fabrikanten opgegeven verbruik van deze auto’s veel lager lag dan het werkelijk verbruik van die auto’s in de dagelijkse praktijk. En meer brandstofverbruik staat regelrecht in verband met een hogere uitstoot. Regeringen van autoproducerende landen hebben juiste metingen tegengehouden om hun industrie te beschermen.

De tweede methode is de SCR (Selective Catalytic Reduction)7 methode. Selectieve Katalytische Reductie (SCR) vormt een andere manier om de NOx-uitstoot aan de uitlaat te verminderen. Waar EGR de vorming van NOx tegengaat, is SCR gebaseerd op het verwijderen van NOx uit de uitlaatgassen. In de uitlaatgassen wordt een extra stof geïnjecteerd, het redundant (ureum of ammoniak bij voorbeeld). Deze stof komt samen met de NOx aan een katalysatoroppervlak (meestal vanadium of zeoliet) waar ze samen reageren met vorming van onschadelijke stoffen (N2, H2O) als resultaat.

De dosering van het reductant is hierbij van groot belang: indien te weinig, dan wordt niet al de NOx uit de uitlaatgassen van het voertuig verwijderd; indien te veel, dan bevatten de emissies nog hoeveelheden reductant, die ook schadelijk kunnen zijn. Een goed afgestelde elektronische sturing is noodzakelijk voor de toepassing van deze technologie. Ook de noodzaak voor een extra tank, die regelmatig moet gevuld worden (AdBlue kan nu al getankt worden in de vrachtwagenafdeling van veel tankstations), vormt een rem op de introductie van deze technologie. Het is met deze technologie echter wel mogelijk om de uitstoot van NOx sterk terug te dringen, in theorie tot 0.
Deze techniek wordt nu ook steeds meer toegepast in personenauto’s.

Dus waarom is de diesel nu de gebeten hond? De moderne diesel is volgens  de technici schoner dan de moderne benzinemotor. SCR werd sinds de invoering van de Euro 6 norm al verplicht toegepast op vrachtwagenmotoren. Het is in vergelijking met de EGR methode een stuk duurder, maar voor grotere en duurdere  personenwagens wel rendabel, gezien het lagere verbruik. Peugeot maar ook het Volkswagenconcern past deze methode steeds meer toe. Onlangs heeft ook Renault toegezegd alle dieselmotoren met deze techniek uit te rusten.

Het Volkswagen “sjoemeldieselschandaal” heeft bij het grote publiek het idee gewekt dat diesels meer vervuilen dan benzinemotoren. Dat blijkt dus achterhaald. Maar de winst in CO2 uitstoot is bij diesels wel groot. Waarom dus de baby met het waswater weggooien? Niet voor niets vestigde de CEO van Volkwagen hier de aandacht op. “Diesel is niet het probleem, maar onderdeel van de oplossing”, zei topman Matthias Müller deze week in een Duits automagazine.

III B Politieke beslissingen

Ik kan niet aan de geachte ontkomen, dat de politiek, wetende dat de uitstoot door motoren maar een klein deel is van het probleem, een soort schijnoplossing aandraagt om het publiek gerust te stellen. Het overschakelen naar benzinemotoren draagt niets bij aan het fijnstof probleem, niets aan het NOx probleem, maar vergroot het CO2 probleem. Kortom, we worden voor het lapje gehouden; gewoonweg belazerd!
De invoering van de elektrische auto draagt ook niet bij aan de vermindering van het fijnstofprobleem. Integendeel zelfs, want deze auto’s zijn zwaarder hetgeen meer slijtage van banden en wegdek tot gevolg heeft terwijl in de stad ook veel geremd moet worden.
Het is dus terecht dat ngo’s nu meer aandacht vragen voor het probleem van banden,; wegdek en remmen. Porche is bezig met de ontwikkeling van een geheel nieuw remsysteem. Porsche maakt bij de nieuwste Cayenne gebruik van een nieuw remsysteem met een remschijf waarop een coating van Widia8 is aangebracht. Dit is een buitengewoon hard materiaal, waarvan wolfraamcarbide het belangrijkste bestanddeel is. Het materiaal roest niet, wordt niet dof, produceert nauwelijks remstof en is goedkoper dan keramiek.
Voor de remschijven is dus al een oplossing onderweg!

Natuurlijk heeft het weren van oude auto’s positieve gevolgen. Maar het heeft geen enkele zin enkel oude dieselauto’s te weren. Sterker nog, het weren van alle tot nu toe geproduceerde benzineauto’s zou veel meer effect opleveren voor het terugdringen van de fijnstofemissie. Het zo spoedig mogelijk verplicht stellen van roetfilters voor alle auto’s zou veel meer effect hebben. Ook het verplicht stellen van de SCR voor diesels van personenauto’s zou veel helpen.

Maar waarom is enkel het verkeer de gebeten hond en doet men niets aan andere oorzaken van fijnstofemissies?  Waarom neemt men de verwarmingsinstallaties niet onder de loep?  In Frankrijk wordt nog veel verwarmd met huisbrandolie. Voor die installatie worden geen roetfilters voorgeschreven. Waarom wordt biobrandstof in de vorm van pelletkachels gesubsidieerd?

IV Lucht- en scheepvaartverkeer

In het internationale lucht- en scheepvaartverkeer worden geen accijnzen geheven op brandstoffen. Het is toch eigenlijk van de zotte dat je voor een luttele € 50 van Nice naar Eindhoven op en neer kunt vliegen. Het geeft het personenvervoer door de lucht een groot voordeel boven alle andere transportmethodes, terwijl ze wel een enorme vervuiling te weeg brengen. Niemand praat daar over!

Vliegtuigen hebben een grote invloed op de klimaatverandering, onder andere als gevolg van de emissie van waterdamp hoog in de atmosfeer (gekende condensatiestrepen in de lucht) en de toename van NOx bij moderne vliegtuigmotoren (ook hier geldt dat een groter rendement de uistoot van NOx verhoogt). Hierdoor is de totale luchtvervuiling van vliegtuigreizigers per kilometer gemiddeld tienmaal hoger dan die voor een reiziger in een hogesnelheidstrein9. Maar hij is ook hoger dan die van de auto. Voor verre vluchten valt het mee, maar zeker voor kortere afstanden is het vliegverkeer geen echte oplossing van het milieuprobleem.
De scheepvaart gebruikt sterk vervuilende brandstoffen. Uit een onlangs uitgezonden TV documentaire (ZEMBLA)11  bleek dat er enorm wordt gesjoemeld met scheepsbrandstoffen.  Er wordt veel afvalmateriaal aan deze brandstof toegevoegd en controle is er nauwelijks op. Een goedkope manier van afvalverwerking. Weliswaar illegaal, maar het geschiedt op grote schaal.
Overigens is scheepvaart een bijzonder efficiënte manier van transport: de meest efficiënte die we kennen.

V Conclusies

Natuurlijk is het juist dat er wordt gewerkt aan schonere auto’s.  Maar laten we nu niet denken dat dit een tovermiddel is.  Is de elektrische auto de toekomst?  Het vormt een extra grote belasting op het verbruik aan zeldzame metalen. De recycling van de batterijen is ook nog een kwestie waar weinig aandacht aan wordt besteed. Zero emissie is het toverwoord, maar dit bestaat niet. Je kunt de emissie verplaatsten van de batterij naar de elektrische centrale, maar een elektrische auto die rijdr op elektriciteit opgewekt door steen- of bruinkool, presteert niet beter op millieugbied dan auto’s die rijden op fossiele brandstoffen.  Het fijnstofprobleem wordt er ook niet door opgelost.
Het rendement van een elektrische centrale is 50%. En het te veel aan opgewekte energie verdwijnt! Opslag van elektrische energie op grote schaal is nog steeds onmogelijk. Het uitrollen van een oplaadsysteem als alle auto’s op batterijen gaan rijden vormt een enorm probleem. Misschien zijn brandstofcelauto’s op H2 een betere oplossing. Daarvoor is immers al een distributiesysteem aanwezig.
Het uitbannen van dieselmotoren lijkt mij in ieder geval geen oplossing voor de tijd van overschakeling van fossiele brandstof naar elektrisch.
En dan de prijzen van elektrische auto’s. Waarom moet een Tesla die in de USA 35.000 dollar kost hier € 55.000 kosten? Dat vormt toch geen motivatie voor de aanschaf. Of wordt hiermee de Europese industrie beschermd?
De overheid haalt miljarden euro’s binnen aan brandstofheffingen. Denkt u nu echt dat de overheid het gemis aan inkomsten bij overschakeling op elektrische auto’s niet zal compenseren?

Wordt het geen tijd voor een coherent beleid in plaats van symptoombestrijding?  Meer heffingen op vliegverkeer bijvoorbeeld?
Waarom wordt in Frankrijk aan de ene kant beweerd dat men af wil van de dieselauto, terwijl de malus op benzineauto’s hoger is dan die op diesels?

Moeten we misschien overschakelen op andere vormen van mobiliteit binnen de steden?  Grote parkeerplaatsen buiten de stad en binnen de stad enkelgoedkoop en schoon openbaar vervoer bijvoorbeeld?

VI Noot

Ik ben geen wetenschapper en dit stuk heb ik geschreven aan de hand van de voorhanden zijnde informatie.  Maar misschien geeft het een aanzet tot nadenken over deze ingewikkelde materie.

 

Voetnoten

 1. https://www.autogids.be/autonieuws/ecologie/fijnstof-remmen-banden....
 2. http://www.tmleuven.be/project/fijnstof/belang_niet-uitlaat_fijn_st...
 3. https://www.duurzaamnieuws.nl/uitstoot-houtkachels-schadelijker-dan...
 4. http://www.vmx.be/meer-fijn-stof-bij-benzinewagens-dan-bij-diesels
 5. https://www.egear.be/fijnstof-benzinemotor/
 6. http://www.amt.nl/techniek/nieuws/2013/10/is-de-dieselmotor-de-grot...
 7. http://ecoscore.be/nl/technology/cleaning
 8. https://www.metaalmagazine.nl/nieuws/porsche-remschijf-wolfraamcarb...
 9. https://dier-en-natuur.infonu.nl/milieu/148488-co2-emissie-vergelij...
 10. De ecoscore geeft een indicatie voor de milieuvriendelijkheid van een voertuig of productieproces; http://ecoscore.be/nl/home
 11. https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/de-smerige-olieroute

Weergaven: 1462

Tags: (Klik voor berichten in dezelfde rubriek) 20180321, Exterieur, Overheid, Vervoer

Reactie van eric lambregts op 24 Maart 2018 op 10.26

@zip: van de week in het nieuws: eerste project windmolens op noordzee zonder subsidie gaat van start; ik geloof Shell.

@kurstjens: ik volg met grote belangstelling deze uitgebreide, goed gedocumenteerde discussie!

Reactie van eric lambregts op 24 Maart 2018 op 10.29

@hans: excuses, ik lees nu net pas in jouw laatste bijdrage dat het Nuon is die zonder subsidie windmolens gaat plaatsen.

Reactie van ZIP op 24 Maart 2018 op 15.32

Waterstofeconomie een droom of werkelijkheid?

@Hans het is mooi dat je het volste vertrouwen hebt in technologische ontwikkelingenl Windmolens worden hoger en draaien met meer capaciteit en zonnecellen worden ook als maar beter.

Er is alleen één probleem… Het gaat er niet harder van waaien en de zon gaat ook al niet meer schijnen.

Dus het back-up systeem met fossiel/ gas/ waterstof/ ammonia/Tesla-accu’s centrales en wat ze nog meer allemaal bedenken, blijft noodzakelijk en zal naarmate de stroomproduktie van renewables toeneemt niet afnemen, maar tenminste constant moeten blijven en mee moeten groeien als de economische groei meer energie gaat vragen.

Er moet immers geleverd worden ook als het wekenlang windstil is en er geen zon schijnt en ook in piekperiodes in de winter als het koud is en in de zomer als het snikheet en windstil is. En dat kunnen onder omstandigheden best lange periodes zijn van zelfs enkele weken.

Wat er dus in feite gebeurt met de installaties van renewables is dat er, hoe je het ook went of keert een dubbel systeem ‘what so ever’ wordt opgetuigd.
Dat zal altijd meer kosten, ook al haal je alle technologische snufjes uit de kast, want ook nieuwe technologie produceert vanuit zich zelf geen extra energie en zonnewarmte.

Je bent echt enthousiast merk ik dat een en ander nu zelfs ‘zonder subsidie’ zou kunnen. Dat betekent dat ze in ieder geval zonder verlies zouden moeten kunnen draaien.
Ze garanderen op dit moment zelfs 5% winst op investeringen zie ik al weken langs komen op de tv.Tja hoe kan dat nou vraag je je dan af? Ergens moeten er toch verborgen kosten in dat ‘dubbel’ opgetuigde systeem zitten?

En ja hoor die zijn er, maar met een paar slimme trucjes willen ze jou laten geloven dat het opeens allemaal ‘uitkomt’. Hoe doen ze dat eigenlijk?

1.Ze hebben de laatste jaren het ‘net’ los gekoppeld van de ‘productie’.
Dat was vroeger niet zo maar we willen de zaken graag meer ‘marktwerking’ meegeven omdat dat tot kostenverlaging zou leiden, zeggen ze!
Dat is algemeen beleid in de hele EU en dus heb je stoomleveranciers zoals Nuon., Eneco enz. en je hebt Tennet/ Enedis
Die laatste zorgt ervoor dat de stroom bij jou uit het stopcontact komt.
Beide natuurlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar beter manipuleerbaar in ‘kosten en prijs’.
En zo draait de netbeheerder op voor alle kosten! die gemaakt worden vanaf de windmolen tot bij u thuis.
En dat is ook precies wat we zien in Nederland Duitsland, Denemarken. Er worden allerlei belastingsystemen en meelifters voor opgetuigd.

De ODE belasting (opslag duurzame energie). En die belasting kun je jaarlijks verhogen al naar gelang de kosten voor ‘opslag’ hoger worden. En dat gaan ze ook doen stapsgewijs tot meer dan 200 euro per jaar per gezin over een jaar of drie.

Tja Hans zo kan ik ook subsidies afbouwen. Via de belastingen laten ze jouw en mij gewoon betalen om onder aan de streep op nul uit te komen.
Het zijn dan ook niet voor niets de landen met de meeste ‘groene’ stroom, waar de stroomkosten voor jou en mij de pan uitreizen en het hoogste zijn in de hele EU.

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/grafiek/infografiek/1.2979463

2.Ze hebben renewables voorrang gegeven op het net. Lijkt me niet zo verstandig vanuit prijs en marktwerking maar ala…CO2 he je weet het wel. En dan denk je verder niet na, of je die stroom nou nodig hebt of niet….alssi maar ’groen’ is.
‘Groen’ maakt opeens dat we de hele marktwerking eruit gooien en zelfs liberalen zoals jij juichen het toe.
Dat betekent concreet dat als het hard waait de windmolens rendabelere worden en tegelijkertijd de ‘back ups’ onrendabeler, want die moet je afschakelen maar wel stand by houden voor als die verdraaid onvoorspelbare wind weer gaat liggen. Iedereen moet in dienst blijven en de generatoren moeten puik in orde zijn.
Dus waar ‘we’ de exploitatie cijfers van de windparken kunstmatig via een soort ‘groen socialisme’ ophogen, verhogen we de druk op andere energieleveranciers, die feitelijk tegen steeds slechtere concurrentie voorwaarden hun bedrijfsvoering moeten zien rond te krijgen.

Die bedrijven worden steeds minder waard, kolen en bruinkoolcentrales bijvoorbeeld en dreigen failliet te gaan. Maar nodig hebben we ze wel als het erom gaat spannen. Want dat zijn de grote jongens die met 1000den MW tegelijk op de markt kunnen worden gezet.

Interessant is dat een Slowaakse miljardair van de week voor miljarden belangen heeft genomen in Duitse (bruin) kool centrales nu de prijs erg laag is. Die heeft het begrepen dat het tij vast gaat keren.

Die zonnepanelen bij particulieren die hebben ze trouwens tot ontzetting van de eigenaars afgelopen zomer wel op afstand uitgezet toen ze stroom weer eens moesten ‘weggooien’ Nou die waren boos hoor, want hun exploitatie cijfers holden opeens achteruit net toen zo lekker veel zon scheen

https://nos.nl/artikel/2118256-te-veel-zonnepanelen-in-groningen.html

Dat doen ze bij particulieren natuurlijk wel, maar bij Nuon niet want ja eh…..

3.Wie rekent er nou in ‘huishoudens’ als het om energie gaat? Dat zijn de beleidsmakers die jou zand in de ogen willen strooien omdat ze nou een keer weten dat ‘grote cijfers veel indruk’ maken.
Het is een ‘huishoudbeurs’ maatvoering, want als je de bijdrage ziet zelfs met de door jou genoemde ‘giga’? windparken, dan heb je het procentueel (gelukkig maar) over hele bescheiden percentages.
Zo ergens rond de 2%!! van het totale energie verbruik. Maar ja dat verkoopt niet lekker en dus zeg je maar zoiets als een miljoen huishoudens, we zijn goed bezig….!!!

https://goedkopeenergieengas.nl/aandeel-duurzame-energie-slechts-59...

4,Nou dan over al die Tesla accu’s, Ammonia/waterstof centrales/pompage turbinages enz…Het zijn allemaal tussenschakels waar je die ook zet, op zee ter land op in de lucht die uiteindelijk via een ‘omweg’ van stroom, stroom gaan maken.
Dat gaat altijd met energieverlies gepaard van ongeveer 30% en bovendien kan niemand precies berekenen hoeveel van die ‘centrales’ je nou eigenlijk moet bouwen.

http://www.transition-energetique.org/article-les-step-stockage-d-e...

Ja zeg jij dat kan nu, want er is ‘over’productie omdat het te hard waait en er te veel zon schijnt ofzo…
Het is voor het eerst dat ik mensen hoor juichen bij overproductie… dat weer wel.

En ipv dat de prijzen dalen zoals normaal is bij overproduktie stijgen ze hier juist! Dat heb je nou een keer met elektriciteit, die moet weg!
J
ja overproduktie fantastisch!! dat heb je ervan als je oncontroleerbare energiesystemen grootschalig gaat neerzetten. Die doen namelijk maar wat, beetje met alle winden meewaaien.

En om die chaos te beteugelen ga je dan maar hele dure tussen stations bouwen, waarvan je de exploitatiekosten ook al helemaal niet kan overzien, want ja je weet maar nooit of en wanneer er overproductie is en tegen welk bedrag je dat dan weer kan kopen en verkopen op de stroommarkt.

Die geplande ammoniacentrale in het Eemsgebied is er een mooi voorbeeld van, die gaan geloof ik de overproductie vanuit Noorwegen (pompage turbinage) ‘opvangen’ en omzetten in Ammoniak.

Da’s een dubbele omweg waarbij telkens maar weer stroom in ’minder’ stroom wordt omgezet.
Een duur systeem met aparte stroomleidingen geloof ik helemaal naar Noorwegen om goed te kunnen inspelen op de ondoorzichtige stroom markt van vraag en aanbod.

http://www.wattisduurzaam.nl/5851/energie-opwekken/fossiel/power-to...

En dan komt het hele circus weer opgang…tot en met de huishoud berekeningen aan toe. Allemaal gebaseerd op ‘overproductie’ zoals ze zelf ook al aangeven. Duurt nog een jaar of vijf maar goed. En weer zijn er twee miljoen huishoudens groen!

Het maakt allemaal niet uit hoe de exploitatie wordt rondgedraaid want daar hebben toch immers de ODE belasting voor! Zal nog veel over te doen zijn de komende jaren, maar er is geen weg meer terug.

Over de waterstof auto kun je best wel kort zijn Hans. Over vier jaar rijden er misschien 40.000 auto’s rond op de meer dan 2 miljard die er direct op ‘fossiel’ rijden. Eerst zien dan geloven, dan hebben we het er wel weer over. Al die laboratorium opstellingen zeggen nog weinig over de uiteindelijke kosten.
Of uitvinding zoals geafficheerd door Gerard Lugtigheid en Fotokatalytische technieken het gaan halen…ach we gaan het zien. Er wordt veel bedacht en uitgevonden en bijna niets haalt het.

Nou ja om het even samen te vatten. Met de ‘renewables’ introduceren we in toenemende mate een chaotisch energie systeem, waarvan niemand met enige zekerheid kan zeggen wat de exploitatie lasten en opbrengsten zullen zijn. Het is ‘hollen of stilstaan’ en omdat op te vangen met allerlei backups bouwen we een financieel vangnet in: de ODE.
Lekker flexibel en wij gaan met al die miljoenen huishoudens voor de kosten opdraaien die gaan oplopen tot honderden euro’s per jaar extra en de overheid hoeft geen ‘subsidie’ meer te geven.

Dat betekent overigens niet dat de SDE subsidies (Stimulering Duurzame Energie)helemaal worden afgeschaft, nee hoor die gaan gewoon door. Er komt  meer ruimte voor de 'van Wijks' cs.

Hij heeft een slechte trackrecord @Hans wat betreft het 'opmaken' van subsidiegelden en een paar van zijn stichtingen hebben het niet goed gedaan. Ik kan even de 'links' niet vinden, Houdt ze maar ten goede.

De grootste tragiek bij het hele gedoe is bovendien nog dat de CO2 uitstoot waarmee het allemaal aan de man/vrouw wordt gebracht helemaal niet zal gaan teruglopen maar juist zal stijgen. Duitsland die ons voorland is is daar een mooi voorbeeld van.
Daar is het tij snel aan het keren.

https://opiniez.com/2017/09/17/het-kostbare-fiasco-van-windenergie-...

PS over die ‘zuurstof’ dat moet je niet onderschatten, maar speelt bij de minimale hoeveelheden die er nu geproduceerd wordt nog geen rol van betekenis. Wellicht zou je kunnen vergelijkbaar kunnen kijken naar O3 (Ozon) die op warme dagen wel degelijk een probleem is bij grote uitstoot op en rond steden.

https://www.demorgen.be/wetenschap/nieuwe-studie-veel-meer-mensen-s...

Reactie van Hans van den Bos op 24 Maart 2018 op 19.40
Hallo ZIP

Ik heb nooit beweerd dat wind- en zonne-energie de hele oplossing van het probleem is. Maar het kan wel meer dan een slok op een borrel schelen. In Europa is de capaciteit van windenergie al hoger dan die van alle kolencentrales;
https://www.fluxenergie.nl/wind-kan-in-europa-nu-meer-energie-lever...
Zoals ik ook al gesteld heb, is back-up nodig. Niet alleen om bij windstilte en geen zon het tekort aan te vullen, maar ook oom de fluctuatie in de levering van elektriciteit af te vlakken zodat je een constante spanning en stroomsterkte hebt. Dat kan niet met kernenergie omdat je daar te weinig regelmogelijkheden hebt om met voltage en stroomsterkte te spelen.
Dat kan gedeeltelijk opgelost worden, met back-up centrales van H2. En als je de productie van H2 op zee laat gebeuren zal ook het zuurstofprobleem opgelost zijn; zelfs bij hoge productie.
Het probleem van ozon staat geheel los van de uitstoot van zuurstof maar heeft alles van doen met de uitstoot van stikstofoxide.

Het is bekend dat vooral in Frankrijk de netbeheerder de geleverde stroom net kan verwerken. daarom is men hier ook teruggekomen van de verplichting alle geleverde stroom in het geheel aan de EDF te leveren. Tegenwoordig kan men het ook voor eigen gebruik aanwenden en dat scheelt al een stuk voor de belasting van het net. Uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk is nodig. maar dat was sowieso al nodig omdat het hele Franse netwerk behoorlijk verouderd is. Aanpassing van het netwerk is continu noodzakelijk en daar hebben we altijd al voor moeten betalen. Ik vind het juist goed dat netwerk en productie nu gescheiden zijn. Dat maakt de prijs veel inzichtelijker. alle energie moet getransporterd worden, of het nu gas, elketriciteit, H2 of fossiele brandstoffen betreft. den maar een terug aan de kosten voor het aardgasnetwerk in de jaren zestig. dat hebben we ook gemakkelijk overleefd.

Windmolens leveren stroom bij een windkracht van 2 Bf of meer; dus meer dan 3,3 m/sec. De gemiddelde windkracht op de Noordzee ligt veel hoger.
https://www.ecn.nl/fileadmin/ecn/corp/Nieuwsbrief_NL/eerder-versche...
Windstille dagen zijn er maar weinig op de Noordzee; gemiddeld vijf per jaar. gemiddeld is de windkracht op de Noordzee 5 Bf.
http://home.hccnet.nl/j.aart/windener.html#03

Het windpark van 100 MW uit de hierboven genoemde studie produceert in 20 jaar tijd 7,5 miljard kWh elektriciteit. Bij de productie van dezelfde hoeveelheid elektriciteit stoot een moderne kolencentrale 5.625.000 ton CO2 uit (7,5 miljard kWh x 750 gram/kWh). Hierboven zagen we dat de CO2-uitstoot van het windpark over de hele levensduur 50.000 ton was. De totale CO2-uitstoot van de kolencentrale is dus voor dezelfde hoeveelheid elektriciteitsproductie circa 100 keer zo hoog als uit het windpark.
https://jaspervis.wordpress.com/2015/11/28/hoeveel-co2-kost-al-dat-...
Het merkwaardige is dat de CO2 uitstoot door de bouw van windmolenparken wordt vergeleken met de uitstoot van kolencentrales. Hier bij wordt echter niet opgeteld de CO2 uitstoot voor de bouw van deze centrales en de winning van steenkool/ Een beetje appels en peren vergelijken natuurlijk.

Dat de subsidie voor groene energie ophoudt heb ik nooit beweerd. Alleen de subsidie voor de bouw van windmolenparken vervalt. Onderzoek naar nieuwe vormen van groene energie, studies naar gevolgen wan windmolenparken voor het klimaat, kernfusie, krijgt nog steeds en zelfs steeds meer subsidie.

Je referentie van OPNIEZ is naar mijn bescheiden mening niet relevant. Daarbij wordt de sluiting van kerncentrales meegerekend en dat is onzinnig. Die sluiting kun je niet op het conto van de windenergie schuiven maar op de Duitse politiek. Bovendien is het artikel al aardig verouderd. Men denkt daar nog aan hogere windmolens en clustering terwijl die inmiddels al gerealiseerd is.

Ik geloof niet dat windenergie een fabeltje is. Of je nu met huishoudens of met megawatt rekent, windenergie begint een steeds groter aandeel te leveren in ons totaal energie plaatje. De totale capaciteit voor de opwekking van windenergie op de Noordzee zou 250 gigawatt bedragen. Maar deze getallen worden jaarlijks verhoogd bij de verbetering van de technieken.
Wat mij wel zorgen baart zijn de gevolgen van windenergie op het klimaat. je haalt per slot van rekening energie uit de lucht en dat zal; linksom of rechtsom gevolgen hebben.

De toekomst zal het leren
Reactie van Hans van den Bos op 24 Maart 2018 op 19.49
Nog even dit
Overigens praten we niet alleen over windenergie, maar ook over zonne-energie, en blauw water energie ( deopwekking van energie uit het verschil tussen zoet en zout water) . Aan Blue Energy wordt een enorme potentie toegekend. Elke kubieke meter rivierwater kan bij het uitstromen in zee elke seconde 1 miljoen Watt (1 MW) elektrisch vermogen leveren. Een verkenning van geschikte rivieren in de wereld toont dat er 1.600 miljard Watt braak ligt, ongeveer de helft van de elektriciteitsbehoefte van de EU. De Nederlandse vinding zou een nieuwe dimensie aan de waterstaatscultuur kunnen toevoegen in de vorm van 'energiedijken'.
Reactie van Hans van den Bos op 24 Maart 2018 op 19.57
@ t.j.w.g.kurstjens
Consuminderen is heel leuk maar altijd enkel maar voor anderen. Niemand wil zelf consuminderen. Ik hoor daar ook bij hoor. En dan zijn er nog de miljarden in deze wereld die pas beginnen met consumeren en helemaal niet kunnen consuminderen. Ik ben bang dat het een droom is die nooit verwezenlijkt kan worden. Het is ook tegen de menselijke natuur. De mens wil altijd meer: meer kennis meer comfort, meer producten, meer nieuwe dingen.
Probeer die natuur maar eens om te keren. Ik wens je daarbij veel succes, maar vrees.......
Reactie van t.j.w.g.kurstjens op 24 Maart 2018 op 23.14

niet zo pessimistisch hans, ook jij kunt minder.

elk beetje helpt.

natuurlijk zijn er op de wereld nog veel mensen die niet genoeg hebben.

als je echter kijkt naar wat je echt nodig hebt (bevestiging, vrienden) ....

Reactie van ZIP op 24 Maart 2018 op 23.32

@Kurstjens. Persoonlijk geloof ik wel dat 'minderen' de enige oplossing is. Maar ja hoe doe je dat in een nieuwbouwwijk ergens...

Wij wonen hier in een dorpje in de Haute-Loire. In het hele departement wonen zo'n 300.000 mensen en is een kwart van Nederland. Dat betekent voor Nederland een bevolking van 1.200.000. Dat is voor Middeleeuws!

Ik ben zelf lid van een corporatie ERE 43 die zich bezig economisch houdt met biomassa voor grotere units.
Hoog rendements pelletkachels en dergelijke.
Het uitgangspunt daarbij is dat de biomassa hier geselekteerd wordt op 'C kwaliteit'.  Dat wil zeggen dat het hout alleen maar ingekocht en versnipperd wordt als er geen andere doeleinden mogelijk zijn. (timmerhout enz)

Dat is hier! in principe een goed systeem want anders ligt het kaphout toch maar te verrotten en CO2 uit te stoten zonder dat het lekker in mijn kacheltje brand. Maar ja is allemaal kleinschalig en alleen maar 'lokaal' goed te verantwoorden.

Het is nog goedkoop ook trouwens, daar kan geen 'ammoniakcentrale' tegenop. Verder hebben we 65m2 zonnepanelen op het dak, dat we verhuurd hebben aan dezelfde corporatie. kwestie van kleinschalig 'economisch' denken:)

In de streek zijn we erg 'druk' met een diskussie over een nieuwe 'windcentrale' van zes eoliens. Tja die wordt dan geleverd door een grote duitse! firma met veel kapitaal en veel politieke druk. Of het allemaal door gaat... we gaan het zien. Het zal in ieder geval de laatste windplant zijn, want er zijn 'militaire' beperkingen. Ze moeten laag kunnen rondvliegen met hun mirages en dan moeten er  niet te veel 'zwaaipalen' in de omgeving staan.

Twee jaar gelden wilden ze hier in het dorp een 'pompage turbinage' aanleggen. Kosten 30 miljoen euro. Veel geld en veel diskussie. Uiteindelijk is het niet doorgegaan omdat er niet genoeg privekapitaal gevonden kon worden.

Nou ja zo leer je al doende veel over 'energie', de mogelijkheden en 'broodjes aap':)

Het interesseert me bijzonder, omdat heel onze welvaart in mijn optiek afhangt van betaalbare energie. Hoelang dat nog 'handhaafbaar''  is, is nog maar de vraag.

We gaan het zien.

   

Reactie van Hans van den Bos op 25 Maart 2018 op 15.31
Nee, ik geloof niet in consuminderen. Al is het alleen al om de ellende door werkloosheid die dat gaat veroorzaken. Je kunt geen kaasschaaf over de economie halen. Dat werkt gewoon niet. Bovendien wil "het publiek" en daar hoor ik ook bij, het niet. Consuminderen is in mijn ogen luchtfietserij.

Hieronder is plaats voor een reactie. Blijf bij het onderwerp. Wees constructief en vriendelijk. Uw kennis en ervaring worden op prijs gesteld. Onze huisregels ...

Je moet lid zijn van www.nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van www.nederlanders.fr

-

Advertenties

© 2018   Gemaakt door: Anton Noë.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden